Network Menu

Workshops på världsmötet i Kuala Lumpur

Här berättar Annette Åsberg, regionordförande SWEA VAME, med inlägg fran Mimmi Svensson, regionordförande SWEA Asien och ansvarig för workshops under VM 2011, om alla workshops.

Under en workshop på VM 2011

Under en workshop på VM 2011

SWEA International hade innan Världsmötet lagt ner mycket arbete på att få en så lyckad eftermiddag med så många workshops som möjligt. Utan att överdriva så tycker jag att vår eftermiddag med fyra olika workshops var en fullträff.

  • SWEA idag — SWEA imorgon
  • Medlemsrekrytering
  • Sponsormöjligheter för SWEA
  • Utbildning

Vi började eftermiddagen med att dela upp de ca 115 konferensdeltagarna i två grupper för att grupparbeta kring SWEA idag — SWEA imorgon. Anika Julin (Bangkok) och Anna Olofsson Frölund (Singapore) höll på ett professionellt sätt i diskussionerna i var sin grupp runt våra synpunkter, tankar och åsikter om SWEA idag. Åsikterna var många om SWEAs styrkor och svagheter och SWEAs image. Vi definierade också vad som var svenskt för oss och vilka värderingar vi svenskar har.

Min upplevelse av workshopen var att vi bara hann med att krafsa lite på ytan men att resultatet av workshopen kommer vara en bra grund för fortsatt arbete. Efter denna injektionskick delade vi upp alla i tre grupper som var och en gick till ”sin” workshop.

Under en workshop på VM 2011

Under en workshop på VM 2011

Jag för min del tog mig an Sponsormöjligheter för SWEA som hölls av Ia Dubois (avdelningsordförande Seattle) och Tina O’Malley (avdelningsordförande Chicago). Här diskuterades olika sätt att få in pengar till våra avdelningar. Bland annat så fick vi tips om silent auctions (skriftlig budgivning) och julmarknader som speciellt i USA drar in en massa pengar. Vi diskuterade också vad vi i avdelningarna kunde erbjuda våra sponsorer. Svaren var olika men många erbjöd sina sponsorer biljetter till SWEA-evenemang eller erbjöd annonsplats i medlemstidningen.

Under en workshop på VM 2011

Under en workshop på VM 2011

Jag drog sedan vidare till nästa workshop som var Utbildning, där Maude Vännman, stadgekommittén, och Anita Rhodes, skattmästare, tillsammans med Gita Paterson, SWEAs juridiska rådgivare, informerade oss om vad vi måste kunna när vi arbetar för SWEA. Maude talade om de fem dokumenten som styr vårt uppdrag; SWEA International Bylaws, SWEA Chapter Bylaws, SWEA Chapter Agreement, SWEA Articles of Incorporation och SWEA Tax Exempt Letter. Mycket att läsa men det är oerhört viktigt att man som styrelsemedlem faktiskt sätter sig in i dessa dokument.

Maude lade tonvikten vid Chapter Agreement och Chapter Bylaws. Den förra beskriver den överenskommelse — leasingavtal — som varje avdelning ingått med SWEA International. Hon uppmanade oss sedan att inte läsa Chapter Bylaws som en samling besvärliga stadgar utan som en vägledande handbok i styrelsearbetet. Vidare talade hon om de riktlinjer och lathundar som finns till vår hjälp på kanslisidan. Hon sade att så fort det fanns tid skulle här städas, uppdateras och även kompletteras enligt på workshopen framförda önskemål.

Under en workshop på VM 2011

Under en workshop på VM 2011

Gitas tyngdpunkt låg på användningen av SWEAs pengar och nödvändigheten i att vi håller oss inom de ramar som formulerats i Articles of Incorporation. Till sist varnade hon för de risker vi utsätter oss för om vi överträder Tax Exempt Letter.

Anita Rhodes, SWEAs skattmästare, talade om vikten av att bokföra poster rätt och hon informerade också om, att man arbetar på riktlinjer för skattmästarna. Dessa riktlinjer kommer i första steget att släppas i USA, men så snart de översatts till svenska kommer de upp på kanslisidan.

Min sista workshop var Medlemsrekrytering som hölls av Mita Lindgren (vice ordförande Hong Kong). Vi diskuterade hur vi kan marknadsföra SWEA i Sverige för att fånga in tänkbara medlemmar boende i Sverige men också hur vi marknadsför oss på svenska företag som skickar medarbetare utomlands.

Under en workshop på VM 2011

Under en workshop på VM 2011

En sammanfattning av workshops kommer att redovisas antingen via framtida rapport eller via dokumentutskick till samtliga avdelningsordförande.

Avslutningsvis vill jag säga att diskussionerna var många, idéerna flödade och frågor ställdes. En fantastiskt givande dag som jag vill tacka våra workshopledare och deltagande Sweor för.

Text: Annette Åsberg, regionordförande SWEA VAME [och tillsammans med Mimmi Svensson regionordförande SWEA ASIEN ansvarig för Workshops]

Fotografer: Kerstin Alm (Los Angeles), Maria Norstedt (Kuala Lumpur), Agneta Nilsson (Los Angeles), Ninni Pettersson Wästberg (London), Margaretta Simpson (Boston)